حکم گوش دادن به ترانه خوان ها که مداحی می کنند و نوحه می خوانند و گاهی از خوانندگان ایرانی داخل غرب هستند ولی لهوی و مناسب مجالس لهو و فساد و گناه نمی خوانند چیست؟ آیا مؤمنین باید از گوش دادن به چنین نوحه هایی اجتناب کنند؟
حکم گوش دادن به ترانه خوان ها که مداحی می کنند و نوحه می خوانند و گاهی از خوانندگان ایرانی داخل غرب هستند ولی لهوی و مناسب مجالس لهو و فساد و گناه نمی خوانند چیست؟ آیا مؤمنین باید از گوش دادن به چنین نوحه هایی اجتناب کنند؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال گوش دادن به چنین مداحی هایی اشکال ندارد؛ مگر آنکه ترویج و تأیید جنبۀ منفی شخصیت این خوانندگان باشد.

کد سایت fa5894