آیا درست است پوشیدن لباس قرمز پوشیدن در عاشورا گناه است؟
آیا درست است پوشیدن لباس قرمز پوشیدن در عاشورا گناه است؟

باسمه تعالی

چنین کاری حرام نیست و گناه شمرده نمی شود.

 

کد سایت fa5898