آیا این سخن صحیح است که باید از خوردن تخمه در ماه محرم و صفر پرهیز شود؟
آیا این سخن صحیح است که باید از خوردن تخمه در ماه محرم و صفر پرهیز شود؟

باسمه تعالی

1. خوردن تخمه در این دو ماه اشکال ندارد.

2. شارع مقدس هرگز راضی به ایجاد محدودیت های بی مبنا و تقدس سازی های غیر مستند نبوده است و عبور از حریم مشخص مقدسات و محدودیت های شرعی، منجر به افراط گرایی خواهد شد.