بنده نذری دارم که روز تاسوعا هر سال گوسفند برای غذای عزادارن قربانی کنم. آیا می شود که گوشت آن را به جای غذای عزادارن که معمولاً ناهار عاشورا است، بین مستمندان تقسیم کرد؟
بنده نذری دارم که روز تاسوعا هر سال گوسفند برای غذای عزادارن قربانی کنم. آیا می شود که گوشت آن را به جای غذای عزادارن که معمولاً ناهار عاشورا است، بین مستمندان تقسیم کرد؟ آیا اینکه بدانیم غذا برای عزادارن آن محل کم نمی آید یا ممکن است کم بیاید، تفاوتی در حکم ایجاد می کند؟ آیا باید حتماً آن را به جایی که کمبود دارند، بدهیم؟ آیا می شود به جای گوشت، پول ان را به مسجد عزاداران یا مستمندان داد؟

باسمه تعالی

کیفیت عمل به نذر، به نیت نذر کننده بستگی دارد. پس مثلاً اگر در نذر خود به طور مشخص محل مصرف را ناهار عزاداران در عاشورا در یک محلۀ خاص قرار داده اید، باید قربانی مزبور را به همین مصرف مشخص برسانید ولی اگر در هنگام نذر، این چنین محدویتی هایی را نیت نکرده باشید و مثلاً به طور کلی انجام یک قربانی به نیت عاشورا یا ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ را نذر کرده باشید، می توانید قربانی را به مصرف فقرا برسانید. همچنین اگر در نذر، انجام قربانی و پخش گوشت آن را در نظر داشته اید، باید خودتان یا کسی دیگر از طرف شما همین کار را انجام دهید ولی اگر به صورت کلی قصد داشته اید که یا قربانی کنید یا پولی معادل قیمت آن به مسجد یا عزاداران بدهید، می توانید به جای گوشت، پولش را بپردازید.

کد سایت fa5909