آیا کفارۀ نذر همان کفارۀ یمین است یا کفارۀ افطار رمضان؟
آیا کفارۀ نذر همان کفارۀ یمین است یا کفارۀ افطار رمضان؟

باسمه تعالی

کفارۀ نذر، حتی نذر روزه، همان کفارۀ یمین (قسم) است.

کد سایت fa5911