حکم بوس کردن عکس نامحرم چیست؟
حکم بوس کردن عکس نامحرم چیست؟

باسمه تعالی

اگر بوسه از روی شهوت نباشد و احتمال عقلائی گرفتاری به گناه در بین نباشد، حرمتی ندارد.

کد سایت fa5912