اگر در جایی داشتیم نماز می خواندیم و در همان مکان در حین نماز خواندن موسیقی مطرب و مبتذل روشن کردند، تکلیف چیست؟ آیا نمازی که خواندیم صحیح است؟
اگر در جایی داشتیم نماز می خواندیم و در همان مکان در حین نماز خواندن موسیقی مطرب و مبتذل روشن کردند، تکلیف چیست؟ آیا نمازی که خواندیم صحیح است؟

باسمه تعالی

باید نماز خود را ادامه دهد و نماز صحیح است و در حد امکان باید از توجه و گوش دادن به این موسیقی پرهیز کند و بعد از نماز با لحاظ شرایط نهی از منکر کند.