کسی که نماز و روزۀ قضا دارد، آیا می تواند نماز مستحبی بخواند و روزۀ مستحبی بگیرد؟
کسی که نماز و روزۀ قضا دارد، آیا می تواند نماز مستحبی بخواند و روزۀ مستحبی بگیرد؟

باسمه تعالی

کسی که روزۀ قضا بر عهده اش دارد، نمی تواند روزۀ مستحبی بگیرد اما فردی که نماز قضا بر عهده دارد، می تواند نماز مستحبی بخواند.

کد سایت fa5914
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا