بنا به فتوای شما که دختر باکره رشیده می تواند بدون اذن پدر صیغه شود، من با دختری ازدواج کردم. بعد از عقد، فردی که او را صیغه کرده است، به من اطلاع داد که این دختر صیغۀ 99 سالۀ من است. حالا تکلیف من چیست؟
بنا به فتوای شما که دختر باکره رشیده می تواند بدون اذن پدر صیغه شود، من با دختری ازدواج کردم. بعد از عقد، فردی که او را صیغه کرده است، به من اطلاع داد که این دختر صیغۀ 99 سالۀ من است. حالا تکلیف من چیست؟

باسمه تعالی

1. در عقد موقت باید مدت تعیین شود در غیر این صورت عقد باطل است و مدت باید به اندازه ای باشد که از نظر عرف، عقد دائم محسوب نشود؛ مثلاً کسی که سی سال عمر دارد، با توجه به عمر طبیعی و متعارف یک انسان، اگر عقد موقتی برای هشتاد سال بخواند، عرف آن را دائم می بیند.

2. در صورتی که بند یک دربارۀ مورد سؤال رعایت شده باشد، عقد اول صحیح بوده است و عقد دوم باطل است ولی باتوجه به عدم اطلاع شما از موضوع، گناهی رخ نداده است. در غیر این صورت عقد اول باطل بوده است. در این صورت اگر با مرد اول نزدیکی انجام شد باشد، زن باید عدۀ وطی به شبهه نگه دارد و اگر عقد دوم در ایام همین عده، رخ داده باشد، عقد دوم نیز باطل است ولی از سوی شما گناهی انجام نشده است. در برخی از فرض های مسأله علاوه بر بطلان عقد زن بر شما حرام ابدی خواهد بود که برای اطلاع به استفتائات دیگر مراجعه فرمایید.

کد سایت fa5924
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه