زمانی که عقد کردم، والدینم جهیزیه ای را برایم تهیه کردند، ولی به جهت عدم توانایی همسرم برای شروع زندگی مستقل، عروسی بعد از حدود چهارسال انجام شده است. آیا این جهیزیه که چند سال بلا استفاده باقی مانده خمس دارد؟
زمانی که عقد کردم، والدینم جهیزیه ای را برایم تهیه کردند، ولی به جهت عدم توانایی همسرم برای شروع زندگی مستقل، عروسی بعد از حدود چهارسال انجام شده است. آیا این جهیزیه که چند سال بلا استفاده باقی مانده خمس دارد؟ در حال حاضر نیز به شدت از لحاظ مالی در مضیقه هستیم.

باسمه تعالی

اگر در این سال ها برای تأمین جهیزیه در زمان احتمالی عروسی، چاره ای جز نگه داری از همین جهیزیه خریداری شده تا آن زمان نداشته اید، به این جهیزیۀ در طول این سال ها خمس تعلق نگرفته است.

کد سایت fa5928