زنان مطلقه‌ای هستند که بدون رعایت عده، ازدواج های موقت متعدد همراه با دخول دارند. اگر مرد علم به این امر داشته باشد، آیا جایز است با آن ها ازدواج موقت داشته باشد؟ اگر خود زن در ظاهر بگوید در عده نیستم، کافی است؟
زنان مطلقه‌ای هستند که بدون رعایت عده، ازدواج های موقت متعدد همراه با دخول دارند. اگر مرد علم به این امر داشته باشد، آیا جایز است با آن ها ازدواج موقت داشته باشد؟ اگر خود زن در ظاهر بگوید در عده نیستم، کافی است؟

باسمه تعالی

1. ازدواج موقت با چنین زنی جایز است ولی باید در هنگام ازدواج با این مرد در عده دیگران نباشد و اگر مرد بداند این زن قبلاً در عدۀ کسی بوده است و الآن شک دارد که عده اش پایان یافته یا خیر، باید بنا بگذار که هنوز در عده است.

2. در خصوص سؤال چون زن متهمه شمرده می شود؛ یعنی با توجه به رفتارش احتمال کذبش در این زمینه مشهود است، جایز نیست بر سخن وی اعتماد کند.

کد سایت fa5933
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده