حکم شرعی کمک به افراد معتاد چیست؟
حکم شرعی کمک به افراد معتاد چیست؟

باسمه تعالی

استعمال دخانیات مانند قلیان، سیگار و تریاک و سایر مواد مخدر حرام است. بنابراین هر گونه کمک مالی یا غیر مالی به معتاد که وی را در مسیر اعتیاد کمک یا ترغیب کند، حرام است. ولی اگر این کمک، وی را در مسیر ترک اعتیاد قرار دهد یا لااقل در جهت تداوم و رشد اعتیاد وی نباشد، جایز است، بلکه چون کوشش در جهت رفع حاجت برادر دینی است، استحباب و ثواب فراوان دارد.

کد سایت fa5939