اگر یک مرجع تقلید می گوید که: بعضى از مصیبت‌های حضرت سیده زهرای مرضیه ـ سلام الله علیها ـ مثلاً شکستن پهلو سندش ضعیف است، آیا واجب است مقلدین از تقلیدشان عدول کنند؟
اگر یک مرجع تقلید می گوید که: بعضى از مصیبت‌های حضرت سیده زهرای مرضیه ـ سلام الله علیها ـ مثلاً شکستن پهلو سندش ضعیف است، آیا می شود نتیجه گرفت که فقاهتش و اجتهادش ضعیف است و یا اصلاً مجتهد نیست؟ آیا بر اشخاصی که سال ها از وی تقلید می کنند، واجب است که از تقلیدشان عدول کنند؟

باسمه تعالی

بیان چنین سخنانی مستند به ادله و شواهد تاریخی و با رعایت ضوابط علمی، جایز است و این نوع مطالب که در حیطۀ بحث های تاریخی و کلامی است، دلیل بر ضعف فقاهت یا مجتهد نبودن فرد نیست و اگر وی مجتهد جامع الشرایط باشد، از این جهت مشکلی در تقلید از وی وجود ندارد.

کد سایت fa5941
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید