جایی در حال ساخت مسجد هستند و من نمی توانم بروم کار کنم، به جای آن به یکی پول دادم برود به جای من کار کند. آیا این کار ثوابی دارد؟ اگر ثواب دارد، ثوابش به کی می رسد؟
جایی در حال ساخت مسجد هستند و من نمی توانم بروم کار کنم، به جای آن به یکی پول دادم برود به جای من کار کند. آیا این کار ثوابی دارد؟ اگر ثواب دارد، ثوابش به کی می رسد؟

باسمه تعالی

هرگونه تلاش در ساخت مسجد از مستحباتی است که در روایت وعدۀ بهشت در ازای آن داده شده است. بنابراین در فرض سؤال هر دو از ثواب وعده داده شده برای این کار بهره مند خواهید شد إن شاء الله.

کد سایت fa5944