آیا ارتکاب گناهی، برای ترک تدریجی گناهی بزرگتر صحیح است؟
آیا ارتکاب گناهی، برای ترک تدریجی گناهی بزرگتر صحیح است؟ بسیاری از گناهان حالتی مکرر داشته و ترک یک دفعه‌ای این موارد بسیار مشکل و یا غیر ممکن است، در این موارد آیا سعی در تغییر نوع گناه و ترک تدریجی آنان صحیح است؟ اگر خیر راه حل چیست؟

باسمه تعالی

برای تقویت اراده و توان تصمیم گیری بر ترک گناهان، راه های مشروعی در کتاب های اخلاقی بیان شده است که مکلف باید برای رهایی از معصیت الاهی این راه ها را در پیش گیرد. آنچه در سؤال گفته شده است، مجوز ارتکاب گناهان کوچک تر نمی شود؛ مگر مقصود این باشد که ترک تدریجی یک گناه گاهی مستلزم، ارتکاب همان گناه هرچند با شدت کمتر است و این روند ادامه پیدا می کند تا در مرور زمان نفس انسان توانایی ترک کامل را پیدا کند و به کلی از آن گناه اجتناب کند. چنانکه در خصوص اعتیاد و ترک آن گفته ایم مصرف مواد مخدر و اعتیار به آن حرام است اما اگر راه درمان و ترک اعتیاد، ادامۀ مصرفالبته با کاهش تدریجی مقدار و نوع آن باشد، می توان این کار را کرد یا گفته ایم که عمل به رفتار وسواسی حرام است ولی برای درمان وسواس می توان به عمل وسواسی با شدت کمتر ملتزم بود تا به تدریج از این بیماری رهایی یافت.

کد سایت fa5946
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا