اگر سی دی طنز نگاه می کنیم و در آن آهنگ مطرب اجرا می شود که رقص آور است ولی طنز گونه است، آیا گوش دادن به این موسیقی گناه است؟
اگر سی دی طنز نگاه می کنیم و در آن آهنگ مطرب اجرا می شود که رقص آور است ولی طنز گونه است، آیا گوش دادن به این موسیقی گناه است؟

باسمه تعالی

 اگر مقصود آن است که این آهنگ به دلیل اجرا در قالب طنز، آن آثار طبیعی یک آهنگ حرام را ندارد؛ یعنی انسان را از حال عادی خارج نمی کند، گوش دادن به این آهنگ حرام نیست ولی آهنگی که انسان را از حال عادی خارج می کند؛ مثلاً شهوت را تحریک می کند، گوش دادن به آن حرام است حتی اگر در قالب طنز باشد.

کد سایت fa5949
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی