آیا پاسخ دادن به سؤالات دینی دیگران، در صورتی که برای سائل، امکان سؤال از افراد دیگر و در زمان دیگر وجود دارد، شرعاً واجب است؟
آیا پاسخ دادن به سؤالات دینی دیگران، در صورتی که برای سائل، امکان سؤال از افراد دیگر و در زمان دیگر وجود دارد، شرعاً واجب است؟

باسمه تعالی

1. پاسخگویی به سؤالات دینی بر تمام افرادی که دانش و توانایی لازم برای این کار را دارند، واجب کفایی است و تا زمانی که به اندازۀ کافی از این افراد برای این کار اقدام نکرده اند، این وجوب همچنان باقی است. البته این کار بر کسانی که دانش و توانایی لازم در این خصوص را ندارند، جایز نیست.

2. در فرض سؤال، اگر پرسش فرد به پاسخ سریع و فوری نیاز دارد، واجب است پاسخ دهد در غیر این صورت اگر دیگران برای پاسخگویی به موقع در دسترس باشند، پاسخگویی بر این فرد واجب نیست.

کد سایت fa5955
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید