کسی که مغازۀ فروش انواع آلات موسیقی مانند ارگ ، پیانو ، گیتار ، تار ، سه تار ، نی، تنبور ، کمانچه، دف ، سنتور ، ویالون و امثال آن دارد، حکم درآمدش چیست؟ آیا لازم است از خریدار بپرسد برای چه کاری آن را می خرد؟
کسی که مغازۀ فروش انواع آلات موسیقی مانند ارگ ، پیانو ، گیتار ، تار ، سه تار ، نی، تنبور ، کمانچه، دف ، سنتور ، ویالون و امثال آن دارد، حکم درآمدش چیست؟ آیا لازم است از خریدار بپرسد برای چه کاری آن را می خرد؟

باسمه تعالی

1. خرید و فروش آن دسته از ابزار موسیقی که استفادۀ حلال هم داشته باشد، جایز است و درآمد حاصل از این کار نیز حلال است.

2. لازم نیست سؤال کند.

کد سایت fa5962