آیا اکستنشن مو براى غسل و وضو مشکل شرعى دارد؟
آیا اکستنشن مو براى غسل و وضو مشکل شرعى دارد؟

باسمه تعالی

1. در مسح سر در وضو، باید تری دست به پوست قسمت جلوی سر یا به موهای این قسمت برسد و در غسل باید آب به پوست بدن برسد و شستن موهای بلند مانند موهای زنان لازم نیست.

2. ایجاد مانعی که رفع آن مشکل (عسر و حرج دارد) یا غیر ممکن است، جایز نیست؛ مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی مانند درمان در میان باشد. به نظر می رسد اکستنشن مو که برای زیبایی انجام می شود، یک غرض عقلائی مشروع است. در هر حال اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن مشکل (عسر و حرج دارد) یا غیر ممکن است، می توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.

 

کد سایت fa5965
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال