حکم دست زدن کودکان نابالغ به آیات قرآن که بدون وضو هستند، چیست؟
حکم دست زدن کودکان نابالغ به آیات قرآن که بدون وضو هستند، چیست؟

باسمه تعالی

افراد نابالغ تکلیفی نسبت به مس قرآن بدون وضو ندارند. واجب نیست فرد نابالغ را از مس قرآن منع کرد، بلکه می توان قرآن را در اختیارش قرار داد خصوصاً اگر برای یادگیری آن باشد؛ هرچند بداند که او قرآن را مس می کند. البته اگر این کار باعث هتک قرآن گردد، جایز نیست.

 

کد سایت fa5967
طبقه بندی موضوعی وضو|قرآن