دستی که مخلوط به مدفوع است با آب قلیل چند بار باید شستشو شود؟
دستی که مخلوط به مدفوع است با آب قلیل چند بار باید شستشو شود؟

باسمه تعالی

یکبار شستن با آب قلیل کفایت می کند.

کد سایت fa5978
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی|نجاسات و مطهرات