در هنگام وضو گرفتن به وسیله دست در بعضی مواقع ناخن نیز به اعضا کشیده می شود، آیا آب ناخن، آب خارج از وضو حساب می شود یا آب وضو؟ وظیفه چیست؟
در هنگام وضو گرفتن به وسیله دست در بعضی مواقع ناخن نیز به اعضا کشیده می شود، آیا آب ناخن، آب خارج از وضو حساب می شود یا آب وضو؟ وظیفه چیست؟

باسمه تعالی

تری یا آب ناخن هم، جزو آب و تری وضو محسوب می شود و وضو صحیح است. نباید بیش از حد متعارف در این موارد دقت کرد تا منجر به وسواس نگردد یا واسوس را تشدید نکند.

کد سایت fa5981
طبقه بندی موضوعی وضو