در جواب استفتائی فرموده اید: در هنگام شستن بالای پیشانی، تری دست در حدی باشد که صدق شستن کند اما اگر تری به حد گفته شده نباشد، وضو صحیح نیست. لطفاً بفرمایید معیار شستشو چیست؟ آیا در وضو در تمام شستن عضو باید آب جریان داشته باشد؟
در جواب استفتائی فرموده اید: در هنگام شستن بالای پیشانی، تری دست در حدی باشد که صدق شستن کند اما اگر تری به حد گفته شده نباشد، وضو صحیح نیست. لطفاً بفرمایید معیار شستشو چیست؟ آیا در وضو در تمام شستن عضو باید آب جریان داشته باشد؟

باسمه تعالی

مقصود این است که رطوبت و آب روی اعضای شستنی وضو (صورت و دست ها) به اندازه ای باشد که عرفاً از یک نقطه از عضو به نقطۀ دیگر منتقل شود؛ هرچند این انتقال رطوبت با حرکت دست روی عضو صورت گیرد. بنابراین لازم نیست آب وضو به حدی باشد که به صورت قطرات پی در پی از یک عضو وضو در حال ریزش باشد.

توجه داشته باشید که از دقت بیش از حد و نامتعارف در این موارد پرهیز گردد که زمینۀ ایجاد وسواس یا تشدید آن را فراهم می کند.

کد سایت fa5987
طبقه بندی موضوعی وضو