همسر من متدین است و تا حد زیادی به احکام اشراف دارد؛ اما خودش در برخاستن برای نماز صبح کاهل است به طوری که اغلب نمازش قضا می‌شود. می دانم که قبلاً از شخص دیگری تذکر شنیده است، اما اثر چندانی نکرده است. آیا تذکر به او برای من واجب است؟
همسر من متدین است و تا حد زیادی به احکام اشراف دارد؛ اما خودش در برخاستن برای نماز صبح کاهل است به طوری که اغلب نمازش قضا می‌شود. می دانم که قبلاً از شخص دیگری تذکر شنیده است، اما اثر چندانی نکرده است. آیا تذکر به او برای من واجب است؟

باسمه تعالی

1. بر هر مکلفی واجب است مقدمات بیدار شدن خود برای نماز صبح را فراهم کند. بنابراین باید با رعایت مسائل مؤثر در بیدار شدن برای نماز مانند تغذیۀ بهنگام و مناسب، خوابیدن به موقع از توفیق نماز واجب صبح محروم نماند. اما اگر فردی با وجود رعایت مقدمات، از روی سهو و ناخواسته در وقت نماز صبح خواب بماند و نمازش قضا شود، گناه نکرده است.

 2. با توجه به بند 1 اگر همسر شما مرتکب حرامی شده باشد، نهی از منکر با زبان نرم و مهرآمیز بر شما واجب است؛ مگر آنکه احتمال تأثیر نباشد یا موجب تیره گی روابط در ززندگی مشترکتان گردد.

کد سایت fa5995
طبقه بندی موضوعی شرایط نهی از منکر