حکم دست دادن به افراد خنثی یا دو جنسه چیست؟
حکم دست دادن به افراد خنثی یا دو جنسه چیست؟

باسمه تعالی

دست دادن به خنثی* بر زن و مردی که با او محرم نیستند، جایز نیست.

 

* هرمافرودیت (Hermaphrodite) یا دو جنسه.