نماز خواندن افراد خنثی یا دو جنسه چگونه است؟
نماز خواندن افراد خنثی یا دو جنسه چگونه است؟

باسمه تعالی

فرد خنثی* نمازهای اخفاتی مانند نماز ظهر و عصر را باید آهسته بخواند و نمازهای جهری مانند نماز صبح، مغرب و عشا را در جایی بخواند که نامحرم نباشد و اگر این کار میسور نباشد یا عسر و حرج دارد، بین آهسته خواندن و بلند خواند مُخیّر است.

 

* هرمافرودیت (Hermaphrodite) یا دو جنسه.

کد سایت fa5998