رعایت نکردن تشدید در کلمات تشدید دار یا تشدید دادن کلماتی که نباید تشدید داد، در نماز چه حکمی دارد؟
رعایت نکردن تشدید در کلمات تشدید دار یا تشدید دادن کلماتی که نباید تشدید داد، در نماز چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

رعایت اعراب یا علامات مانند تشدید یا سایر قواعد ادبیاتی و تجویدی در قرائت نماز لازم نیست؛ مگر آنکه با رعایت نکردن آن ها، این عبارت، دیگر یک عبارت عربی محسوب نشود؛ البته احتیاط مستحب آن است که در هر حال رعایت گردد.

کد سایت fa6007
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز