به بچه های کوچک من پول هدیه کنند. آیا اگر والدین از آن ها برای خود استفاده کرده باشند، می توانند به همان اندازه برای خرید چیزهای مورد نیاز بچه مصرف کنند؟
اگر به بچه های کوچک من پول هدیه کنند، می دانیم که آن مال آنان محسوب می شود و ما از آن ها نمی توانیم استفاده کنیم؛ یعنی این پول ها ملک آنان است که باید برای آن ها مصرف شود. آیا اگر والدین از آن ها برای خود استفاده کرده باشند، می توانند به همان اندازه برای خرید چیزهای مورد نیاز بچه مصرف کنند؟ مثلاً 50 منات (آذری) برداشته و برای خود خرج کرده باشد، می تواند با آن پول برای بچۀ خود غذا و لباس بخرد و این گونه جبران کند؟

باسمه تعالی

1. اگر فرزند مالی از خودش داشته باشد، ولی فرزند می تواند از آن مال برای مخارج متعارف فرزند استفاده کند.

2. در فرض سؤال چون برای خودش مصرف کرده مرتکب حرام شده است و باید توبه کند و برای جبرانش می تواند به همان میزان پول به اموال فرزند برگرداند یا برای مخارج متعارف آن فرزند هزینه کند.

کد سایت fa6025
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه