آیا می شود جایی را که نجس است (با هر نجاستی چه محلول در آب و چه نامحلول در آب) با پارچه خیس پاک کرد؟
آیا می شود جایی را که نجس است (با هر نجاستی چه محلول در آب و چه نامحلول در آب) با پارچه خیس پاک کرد؟ زیرا بعضی وسایل خانه را که روی فرش هستند و سنگین هستند، نمی شود با آب مستقیم شست. اگر می شود شست، لطفاً شیوۀ آن را توضیح دهید و اگر نمی شود راه حل چیست؟

باسمه تعالی

اگر پارچه خیس و تمیز باشد و طوری تمیز کند که عرف بگوید اگر آن چیز با آب هم شسته می شد، همین مقدار تمیزی حاصل می شد، شرعاً نیز آن چیز پاک می شود.

کد سایت fa6027
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات