آیا این حرف شرعاً درست است که برای داخل شدن به حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ اول باید به حرم حضرت ابوالفضل ـ علیه السلام ـ رفت و از ایشان برای داخل شدن به حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ اجازه گرفت؟
آیا این حرف شرعاً درست است که برای داخل شدن به حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ اول باید به حرم حضرت ابوالفضل ـ علیه السلام ـ رفت و از ایشان برای داخل شدن به حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ اجازه گرفت؟

باسمه تعالی

این مطلب مستند شرعی ندارد.

کد سایت fa6029
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت