حضرت آیت‌الله هادوی تهرانی در مواردی که احتیاط واجب فرموده اند به کدام یک از بزرگواران ارجاع می دهند؟ و فالاعلم از نظر ایشان کدام بزرگوار می باشند؟
حضرت آیت‌الله هادوی تهرانی در مواردی که احتیاط واجب فرموده اند به کدام یک از بزرگواران ارجاع می دهند؟ و فالاعلم از نظر ایشان کدام بزرگوار می باشند؟

باسمه تعالی

در هر دورۀ زمانی اعلم و فالاعلم معمولاً یک نفر نیست، بلکه گروهی از فقها از گروه دیگر اعلم هستند و آن گروه دیگر نیز فالاعلم شمرده می شوند. بنابراین مقلد در موارد احتیاط واجب می تواند به فقهایی رجوع کند که نسبت به گروه اعلم در درجۀ بعد علمیّت قرار دارند و در عین حال همان فقها نسبت به سایر فقها در درجۀ علمی بالاتری قرار دارند. در واقع با این کار قاعدۀ «الأعلم فالأعلم» نیز رعایت شده است.

کد سایت fa6037
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید