زن و مردی با هم ازدواج می کنند و هر کدام قبل از ازدواج فرزندانی داشته اند. آیا این فرزندان به هم محرم هستند؟ آیا فرزندان با پدر و مادر جدید محرم هستند؟
زن و مردی با هم ازدواج می کنند و هر کدام قبل از ازدواج فرزندانی داشته اند. آیا این فرزندان به هم محرم هستند؟ آیا فرزندان با پدر و مادر جدید محرم هستند؟

باسمه تعالی

از آنجا که این فرزندان هم از پدر و هم از مادر جدا هستند، با یکدیگر محرم نیستند. فرزندان شوهر جدید با ازدواج به این زن محرم می گردند و فرزندان زن در صورتی که شوهر جدید با وی نزدیکی کرده باشد، به شوهر جدید محرم می شوند.