استفاده از لپ تاپ توسط منبری در بالای منبر در مسجد چه حکمی دارد؟
استفاده از لپ تاپ توسط منبری در بالای منبر در مسجد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

با رعایت شئونات منبر اشکال ندارد.

کد سایت fa6046
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|مجلس اهل بیت