حکم دست دادن با پیرزنی که دیگر امید به ازدواج ندارد و خیلی سنش بالا است، چیست؟
حکم دست دادن با پیرزنی که دیگر امید به ازدواج ندارد و خیلی سنش بالا است، چیست؟

باسمه تعالی

لمس مستقیم بدن نامحرم، هرچند پیر زنی باشد که امید ازدواج نسبت به او وجود ندارد و به علت کهولت و پیری عادتاً موجب تحریک شهوت در کسی نمی شود، حرام است؛ البته در خصوص مورد سؤال اگر پوشش و حائلی مانند چادر باشد و مفسده ای در پی نداشته باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa6048