آیا سه نشانۀ جنابت (شهوت و جستن و سستی) هر سه باید احساس شوند تا جنابت ثابت شود یا احساس یکی از آن ها کافی است؟
آیا سه نشانۀ جنابت (شهوت و جستن و سستی) هر سه باید احساس شوند تا جنابت ثابت شود یا احساس یکی از آن ها کافی است؟

باسمه تعالی

این نشانه ها صفاتی هستند که معمولاً در یک بدن سالم و در یک فرآیند طبیعی هنگام خروج منی وجود دارند. اما ممکن است در مواردی خروج مایع منی همراه با این صفات نباشد. در مواردی که منی بودن مایع خارج شده مشکوک باشد و با توجه خصوصیات طبیعی آن مانند رنگ و بو و لزج بودن و ... منی بودنش معلوم نشود، اگر همراه با سه نشانۀ «شهوت» و «جستن» و «ستی بدن» باشد، شرعاً جنابت ثابت است ولی اگر هریک از این سه نشانه را نداشته باشد، جنابت ثابت نمی شود.

کد سایت fa6049
طبقه بندی موضوعی اغسال