اگر فرد در خواب باشد و یکی از سه نشانۀ منی (شهوت، جستن و سستی) یا هیچ یک احساس نشود و پس از خواب فقط رطوبت یا لکه ای، چه سفید رنگ و چه غیر آن برروی لباس ببینید، تکلیف چیست؟
اگر فرد در خواب باشد و یکی از سه نشانۀ منی (شهوت، جستن و سستی) یا هیچ یک احساس نشود و پس از خواب فقط رطوبت یا لکه ای، چه سفید رنگ و چه غیر آن برروی لباس ببینید، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

در مورد فردی که خوابیده است، اگر هر یک از این نشانه ها وجود نداشته باشد، جنابت ثابت نمی شود؛ مگر این که معلوم باشد که لکه یا رطوبت ناشی از منی است.

کد سایت fa6050
طبقه بندی موضوعی اغسال