گاهی از خواب بیدار می شویم و لکۀ سفیدی بر روی لباس می ببینیم اما نمی دانیم چیست و بنا را می گذاریم که یکی از آن سه آب (وَدی، وَذی و مذی) پاک است. آیا این رفتار ما درست است؟
گاهی از خواب بیدار می شویم و لکۀ سفیدی بر روی لباس می ببینیم اما نمی دانیم چیست. معمولاَ مقدارش کم است ولی گاهی اوقات هم کمی کمرنگ تر از آن سه آب پاک (وَدی، وَذی و مذی) به نظر می آید است و گاهی کمی پر رنگ تر و بنا را می گذاریم که یکی از آن سه آب پاک است. آیا این رفتار ما درست است؟

باسمه تعالی

در مورد فردی که خوابیده است و در جنابت شک دارد، اگر هر یک از این نشانۀ شهوت، جستن و سستی بدن، وجود نداشته باشد، جنابت ثابت نمی شود و لکۀ مزبور حکم منی را ندارد. صرف کم رنگ تر یا پر رنگ تر بودن آن لکه نسبت به منی، دلیلی شرعی بر  منی بودن و جنابت نیست.

کد سایت fa6051
طبقه بندی موضوعی اغسال