من چون موهای بلندی دارم، معمولاً در مسح سر بارها می کشم تا آب به کف سرم برسد و خیسی آن را در سرم احساس کنم و دستم در این حالت خشک می شود که از ریشم آب می گیرم. آیا اگر ریش آبش کم بود، از جاهای دیگری می شود آب گرفت؟ یا باید وضو را اعاده کرد؟ اگر وقت تنگ بود چه؟
من چون موهای بلندی دارم، معمولاً در مسح سر بارها می کشم تا آب به کف سرم برسد و خیسی آن را در سرم احساس کنم و دستم در این حالت خشک می شود که از ریشم آب می گیرم. آیا اگر ریش آبش کم بود، از جاهای دیگری می شود آب گرفت؟ یا باید وضو را اعاده کرد؟ اگر وقت تنگ بود چه؟

باسمه تعالی

در مسح سر لازم نیست تری دست به پوست سر برسد، بلکه کافی است موهای جلوی سر را مسح کند؛ البته اگر موهای بلندی دارد به گونه ای که در صورت شانه کردن از پیشانی او به روی صورتش می ریزد، باید آن قسمت از موها را مسح کند که در ناحیۀ جلوی سر قرار می گیرد و مسح بر قسمتی که روی پیشانی و صورت می ریزد، صحیح نیست.

کد سایت fa6056
طبقه بندی موضوعی وضو