آیا اگر در زمان رسیدن به یک ذکر، یادم برود که چه باید بگوییم و چند ثانیه سکوت کنیم و سپس یادم بیاید و ذکر را بگوییم، نماز باطل است یا فقط سجدۀ سهو لازم است؟
آیا اگر در زمان رسیدن به یک ذکر، یادم برود که چه باید بگوییم و چند ثانیه سکوت کنیم و سپس یادم بیاید و ذکر را بگوییم، نماز باطل است یا فقط سجدۀ سهو لازم است؟ اگر در وسط یک ذکر، ادامۀ آن یادمان برود و مکث کنیم و دوباره به خاطر بیاوریم؟ اگر مدت این مکث و سکوت فقط چند لحظه باشد چه؟

باسمه تعالی

این مقدار سکوت و مکث اشکال ندارد و ذکر و نماز صحیح است. این مورد سجدۀ سهو ندارد.

 

کد سایت fa6057
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|سجده سهو