آیا حتماً باید برای نماز صبح ساعت گذاشت و بیدار شد؟یا فقط اگر بیدار شدیم، بخوانیم؟
آیا حتماً باید برای نماز صبح ساعت گذاشت و بیدار شد؟یا فقط اگر بیدار شدیم، بخوانیم؟

باسمه تعالی

بر هر مکلفی واجب است مقدمات بیدار شدن خود برای نماز صبح را فراهم کند. بنابراین باید با رعایت مسائل مؤثر در بیدار شدن برای نماز مانند تغذیۀ بهنگام و مناسب، خوابیدن به موقع یا کوک کردن ساعت از توفیق نماز واجب صبح محروم نماند. اما اگر فردی با وجود رعایت مقدمات، از روی سهو و ناخواسته در وقت نماز صبح خواب بماند و نمازش قضا شود، گناه نکرده است.

کد سایت fa6058
طبقه بندی موضوعی وقت نماز