اگر نماز صبح را در وقتش نخواندیم، آیا تا قبل از اذان ظهر ما فی الذمه است و باید بخوانیم یا دیگر قضا شده است و فرقی نمی کند؟
اگر نماز صبح را در وقتش نخواندیم، آیا تا قبل از اذان ظهر ما فی الذمه است و باید بخوانیم یا دیگر قضا شده است و فرقی نمی کند؟

باسمه تعالی

اگر نماز صبح در وقت آن بجا آورده نشود، قضا شده است و باید به نیت قضا بجا آورده شود؛ البته مستحب است قضای آن قبل از نماز واجب بعدی یعنی نماز ظهر خوانده شود.

کد سایت fa6059
طبقه بندی موضوعی وقت نماز