آیا لازم است دقیق و با وسواس همۀ مسائل را رعایت کنیم و برای همه چیز سؤال کنیم تا حکمش را بدانیم؟
آیا لازم است دقیق و با وسواس همۀ مسائل را رعایت کنیم و برای همه چیز سؤال کنیم تا حکمش را بدانیم؟

باسمه تعالی

بر هر مکلفی واجب است مسائلی را که معمولاً به آن نیاز دارد و برایش پیش می آید، یاد بگیرد و اگر این یادگیری منحصراً از طریق پرسیدن ممکن است، باید بپرسد. یادگیری بیش از این مقدار واجب نیست اما در صورتی که زمینۀ وسواس را فراهم نکند، کار بسیار پسندیده ای است.

کد سایت fa6061
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید