آیا در غسل می شود به سر و گردن شامپو زد و زمانی که کف ها شسته شد، بگوییم آب به همه جای سر و گردن رسیده است؟ آیا یکبار کافی است یا باید دوبار شستشو انجام دهیم؟
آیا در غسل می شود به سر و گردن شامپو زد و زمانی که کف ها شسته شد، بگوییم آب به همه جای سر و گردن رسیده است؟ آیا می شود بعد از سر و گردن کل بدن را شامپو بدن زد و سپس به زیر دوش رفت و با شستن کف های آن بگوییم آب به همه جای بدن رسیده است؟ آیا یکبار کافی است یا باید دوبار شستشو انجام دهیم؟ اگر ترتیب در شستن اعضای غسل مهم است می شود این کار را یکبار برای راست و یکبار برای چپ و یا بر عکس انجام داد؟

باسمه تعالی

1. اگر بعد از شسته شدن کف ها آب به بدن برسد، هرچند یک لحظۀ کوتاه، غسل صحیح است و معمولاً نیز همین گونه است.

2. برای غسل یک بار شستن اعضای غسل کفایت می کند.

3. ترتیب بین سر و گردن و بقیۀ بدن واجب است اما بین طرف راست و چپ واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب رعایت ترتیب بین  راست و چپ است.

کد سایت fa6064
طبقه بندی موضوعی اغسال