آیا نمازهای ظهر و عصر یا مغرب و عشا باید بلافاصله بعد از هم و حتماً به ترتیب خوانده شوند؟ اساساً ترتیب و موالات در این نمازهای دوتایی مهم است؟
آیا نمازهای ظهر و عصر یا مغرب و عشا باید بلافاصله بعد از هم و حتماً به ترتیب خوانده شوند؟ اساساً ترتیب و موالات در این نمازهای دوتایی مهم است؟

باسمه تعالی

ترتیب در خواندن لازم نمازهای یومیه لازم است اما لازم نیست مواردی مانند ظهر و عصر، و مغرب و عشا را بلافاصله پشت سر هم خوانده شود، بلکه خواندن نمازهای پنجگانه در پنج وعده یعنی در وقت فضیلتشان از مستحباتی است که در روایات تأکید شده است.

کد سایت fa6068
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز