حکم کمک مالی به مستمندان و فقرا از طریق نواختن موسیقی یا برگزاری کنسرت موسیقی چیست؟
حکم کمک مالی به مستمندان و فقرا از طریق نواختن موسیقی یا برگزاری کنسرت موسیقی چیست؟

باسمه تعالی

اگر موسیقی غیر حرام نواخته شود یا آواز غیر حرام خوانده شود، درآمد حاصل از این کار حلال است و صرف آن در مورد یاد شده جایز است.