آیا در ایام محرم و صفر به خصوص شبی مثل امشب که شهادت امام رضا ـ علیه السلام ـ است، می شود با صدای آرام آهنگی که جرام و لهوی نباشد، گوش داد؟
آیا در ایام محرم و صفر به خصوص شبی مثل امشب که شهادت امام رضا ـ علیه السلام ـ است، می شود با صدای آرام آهنگی که جرام و لهوی نباشد، گوش داد؟

باسمه تعالی

این کار حرام نیست.

کد سایت fa6082