آیا از طرف معظم له حساب خاصی و اختصاصی جهت واریز وجه جهت زلزله زدگان اخیر کرمانشاه اختصاص نیافته که وجوه به آن واریز شود؟
آیا از طرف معظم له حساب خاصی و اختصاصی جهت واریز وجه جهت زلزله زدگان اخیر کرمانشاه اختصاص نیافته که وجوه به آن واریز شود؟

باسمه تعالی

حسب نظر معظم له مؤمنین کمک های نقدی خود را به حساب های اعلام شده از سوی کمیتۀ امداد امام خمینی ره واریز فرمایند.

 

کد سایت fa6084