حکم ملاعبه حضوری و تلفنی با همسر چیست؟
لطفا حکم موارد زیر را بفرمایید: ملاعبه با همسر شرعی به قصد انزال و بدون دخول(مثلا در ایام عادت همسر) و ملاعبه هنگام مکالمه تلفنی در صورت دوری از همسر (مثل سفر و ...) با انزال و بدون انزال

باسمه تعالی

ملاعبه با همسر در تمامی حالات فوق جایز است.