چگونه می شود بدون باطل کردن عقد موقت و نگه داشتن عده عقد را به دائم تبدیل کرد؟
چگونه می شود بدون باطل کردن عقد موقت و نگه داشتن عده عقد را به دائم تبدیل کرد؟

باسمه تعالی

عقد موقت را نمی توان به عقد دائم تبدیل کرد. زنی که در عقد موقت است با پایان یافتن مدت عقد یا بخشیدن شدن ادامۀ آن توسط مرد از عقد موقت خارج می گردد و پس از پایان عده می تواند به عقد دائم درآید؛ البته برای ازدواج دائم یا موقت با همان مرد، لازم نیست عده نگه دارد.