آیا نگهداری گربه حرام است و مویش نجس است و با لباسی که این مو به آن چسبیده است یا از آن تهیه شده است، نماز نمی توان خواند؟
آیا نگهداری گربه حرام است و مویش نجس است و نماز ندارد؟

باسمه تعالی

1. نگهداری گربه در منزل حرام نیست.

2. موی بدن گربه نجس نیست.

3. از آنجا که گربه از حیوانات غیر مأکول اللحم (حرام گوشت) است با لباس که از اجزای بدن گربه مثل موی آن تهیه شده باشد، نماز صحیح نیست. همچنین چسبیدن یک یا چند تار موی گربه به لباس نماز گزار باعث باطل شدن نماز او می گردد.

کد سایت fa6096